Wednesday, January 20, 2021
ne Nepali

डिजाईन स्टेटमेन्ट

डिजाईन स्टेटमेन्ट

विभिन्न सडक, पुल, शहर, खोलानाला, पार्क बस्ति, तथा अन्य भौतिक संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (Details Project Report-DPR), IEE, EIA, Survery, Estimate, Desing, Valuation, Feasibility Survery/Study, Impact Study/Assesment गर्ने, एकीकृतशहरी विकास योजना, गुरुयोजना, रणनीतिक योजना, निर्देशिका तथा पर्यटन गुरुयोजना आदि तयार गर्ने, नगरपालिका तथा गाउँपलिकहरूको प्रोफाईल बनाउने, विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि तालिम, योजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, योजना निर्माण सम्बन्धि तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, डाटा कलेक्शन सम्बन्धी कार्य गर्ने, सरसफाई सम्बन्धि तालिम, योजना तथा कार्यक्रम हरु संचालन गर्ने।

तालिममा सहभागी

हाम्रा दैनिक तथा साप्ताहिक तालिममा सहभागी
बन्न तल बाट निबेदन गर्नुहोस